Capacity

Sl # Name Of
BLCs'

Training
Room

Seat
Capacity

Dormatory

Guest
Room


Hall /
Auditorium
 Capacity
Total no.
of Room
single Double 3 seated 4 seated 5 seated Total  AC
NON AC
Single Double Single Double
1 BARISHAL 4 100 48  0 39  12   7 200 
2 BAGURA 4 125 50  0 24  26   0 4 150
3 COX’S BAZAR 2 50 13 13 6 2 2 0  2 40
4 CHATTOGRAM 5 100 25  0  0 2 23  9 3 100
5 CUMILLA 4 100 56  48  0  0 10   3 3  1  3 100
6 DINAJPUR 5 100 46 36   10 13   0 10  0  3 125
7 FARIDPUR 5 100 50  0 25  25  13  0 7 180
8 GULSHAN 4 100 54  51  0  2 1 100
9 JASHORE 4 100 41  23  18  0 10   2 8  0 125
10 MADHUPUR 4 100 32  0  0 28   4  7  1 1  3 180
11 MYMENSINGH 5 125 33  0  3  0 30   0 12   0 8  4 200
12 PABNA 3 100 46  0 42   0 7 75
13 KHULNA 2 70 26  0  4  22  1 2  0  0 30
14 RAJSHAHI 4 100 28  0  0 28   12  2 6  4 100
15 RANGPUR 6 175  70  0  35 35   0  0 17  12 70/300
16 SAVAR 9 400 133   0 133   0  0 206   0 36  0  170 350
17 SREEMONGAL 3 60 14  0  0 10  4  6 1 5 0  0 200
18 SYLHET 5 125 48  0 10  38  20  8 0 35/100
19 UTTARA 12 325 122  0 118   0  20  6 14  0 225
20 JHIKARGACHHA 2 50 16   0  0 14   2  0  0 1  0  3 0
21 SHERPUR 3 75 24   10 14  3 0
22 RAJBARI 2 50 15   0  1  7  0 3 0
23 BASHERHAT 3 50 16   0  10  6  1 0  0  5 0
24 MAGURA  2 50 20   0  3 12   0  5  4  0 1  0  3 0
25 NATORE 2 50 13   0  11  0 3  0 0
26 SHAMVUGONJ 2 50 13   0 12   0 2  0 0
0 39 9 0 0 12 2 0 3 7 200